Hata

Güncel Üyelik Sözleşmesi

Bu Üyelik Sözleşmesi, bir tarafta Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 280/G Çankaya/ANKARA adresinde mukim ve Maltepe Vergi Dairesi'nde 175 043 6595 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Bimobil Yazılım Otomotiv San.ve Tic. A.Ş. (bundan böyle "aracla.com" olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan aracla.com'a üye olmak için bizzat sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Üye olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası Üye'ye verilmiştir. Üye olmak isteyen kişinin, Üyelik sözleşmesini imzaladığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Bu sözleşmenin mahiyeti aracla.com ile üye arasındaki araç paylaşım hizmeti üyelik sözleşmesi olmasıdır. İş bu sözleşme üyenin üyelik başvurusunu tamamlaması, bu başvurunun aracla.com tarafından kabul edilmesi ve uygulanan ücretler varsa bu ücretlerin ödenmesinden itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlar. Üyenin iş bu sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adresi, yasal tebligat adresi olup aracla.com’a yazılı olarak adres değişikliğini bildirmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre usulüne uygun şekilde tebligat yapılmış kabul edilir. İş bu sözleşmenin tüm hüküm ve koşulları üye tarafından kabul edilip imza altına alınmadığı sürece, üye aracla.com’a ait araçlar veya hizmetlerinden yararlanamayacaktır.
 • 1. Tanımlar

  • Sözleşme: İster basılı halde, ister aracla.com internet sitelerinde elektronik formatta yayınlanmış olsun, bu Üyelik Sözleşmesidir.
  • Üye: aracla.com’a üye olan ve Yıllık Üyelik Ücreti ödeyen, kendilerine aracla.com akıllı kart(araclacard) verilen, iş bu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşullara uyulması şartı ile aracla.com hizmetlerinden yararlanan bireysel veya kurumsal üyelik hesaplarına dahil olan tüm kişi, şirket ve kurumlardır.
  • Kurumsal Müşteri: Çalışanlarının bir kısmının veya tümünün aracla.com’a Üye olduğu, iş bu Sözleşme’ye taraf olan kurum ve kuruluşlardır.
  • Kurumsal Üye: bir Kurumsal Müşteri hesabına dahil olan Üye, kullanıcı veya sürücüleridir.
  • Araç Paylaşımı: aracla.com tarafından İş bu Sözleşme doğrultusunda üyelere sunulan, belirli park noktalarındaki araçların üyeler tarafından sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde kullanılması hizmetidir.
  • araclacard: Mülkiyeti aracla.com’a ait olan, Üyenin kiraladığı aracla.com araçlarının kapılarını açmak, kilitlemek ve aracı çalıştırmak için kullandığı akıllı karttır.
  • Yıllık Üyelik Ücreti: Üyeliğin başlangıcı ve devamında üyelerden her yıl alınan ücrettir.
  • Saatlik Ücret: Kullanılan her 1 (bir) saat karşılığında, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye’nin ödeyeceği ücrettir.
  • Mesafe Ücreti: Rezervasyon süresi içerisinde Üye‘nin aracla.com aracı ile kat ettiği her 1 (bir) kilometre mesafeye karşılık Üye‘nin ödeyeceği ücrettir.
  • Günlük Ücret: 24 saat kullanım karşılığında diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye’nin ödeyeceği ücrettir.
  • Provizyon Ücreti: Rezervasyon bitiminde ortaya çıkacak mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb. için Üye’nin kartına bloke konulan ücrettir.
  • Haftalık Ücret: 7 gün kullanım karşılığında diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye’nin ödeyeceği ücrettir.
  • Uzun Dönem Ücreti: aracla.com araçlarının en az 30 gün kullanım karşılığında diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye’nin ödeyeceği ücrettir.
  • Ücretlendirme: aracla.com tarafından serbestçe belirlenen Saatlik Ücret, Günlük Ücret, Haftalık Ücret ve Mesafe Ücreti’ni gösteren fiyat listesidir.
  • Araç paylaşım rehberi: Üyelik esnasında Üye’ye teslim edilen sözleşme içerisinde bulunan ve aracla.com araçları içerisinde bulunan, genel kullanımı ve kuralları anlatan kitapçıktır.
  • Kiralama Süresi (araç paylaşım süresi): Rezervasyon süresi başlangıcından itibaren, araclacard’ı okutup aracla.com’a ait araç kapılarını kilitleyerek aracın park yerlerine bırakılması arasındaki süreyi ifade eder.
  • araclalira: Üye hesabına eklenen her türlü hediye, kampanya ve kredilerdir.
  • Vale Hizmeti: Ankara sınırları içerisinde, aracla.com paylaşım noktaları dışında bir yerden araç teslim almak isteyen Üye’ye sunulan hizmettir.
 • 2. Üyelik Şartları

  • Üye, aracla.com hizmetinden yararlanmak için aşağıdaki kriterlere uygunluğunu sağlayan belgeleri ibraz etmek ve sözleşme süresince bu kriterlerin uygunluğunu ve ilgili belgelerin devamlılığını sağlamak ile sorumludur. Tüm bu evraklarda ve koşullarda ekler üzerinde veya aracla.com uzantılı site üzerinde değişiklik yapılıp, üyeye bu kanallar vasıtası ile bildirilecektir. Üye'nin bu değişikliklere itiraz hakkı bulunmayacak olup, yeni koşullara uygun olmaması durumunda da üyeliği fesih edilmiş kabul edilecektir. aracla.com araç paylaşım hizmetinden yararlanmak için üyelerin aşağıda belirtilenlere uygun olmaları gereklidir.
  • Üye olmak için en az 19 yaşında olmak ve minimum 1 yıllık, geçerli bir ehliyete sahip olmak gerekmektedir.
  • Üye’nin, rezervasyon işlemlerinde yeterli limiti bulunan bir kartının olması gerekmektedir.
  • Üye’nin son 1 (bir) yıl içerisinde ehliyetine el konulmamış olması, son 1 (bir) yıl içerisinde %100 kusurlu olarak 2 (iki)’den fazla kaza yapmamış olması ve son 1 (bir) yıl içerisinde de Üye'ye alkollü araç kullanmaktan herhangi bir ceza uygulanmamış olması gerekmektedir.
  • Üye, aracla.com'a yapılan başvuru sürecini doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde tamamlamış olacağını ve başvuru esnasında veya başka bir zamanda istenen tüm bilgi ve belgeleri teslim etmiş olacağını iş bu Sözleşme’yi kabul ederek, üyelik başvurusu veya üyeliğinin devamı için sözleşme şartlarına uygun olduğunu, tüm kriterleri sağladığını beyan ve kabul eder. Üye’nin vermiş olduğu bilgilerin hatalı, eksik ve gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda Üye'nin üyelik sözleşmesi herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın derhal fesih edilecektir. aracla.com‘un bu sebepten herhangi bir zararının doğması ve fesih sebebi ile Üye'den alacağının olması durumunda üye itiraz etmeksizin bu miktarları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Yukarıda belirtilen kriterleri karşılıyor olmak, başvuru sahibine otomatik olarak aracla.com Üye’si olma hakkını vermez. Başvuranın üyeliğinin kabulü aracla.com'un kendi takdirine dayanarak vereceği onaya tabidir ve yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, üyelik zaman zaman aracla.com tarafından belirlenen kriterlere uygun olmaması hususu dikkate alınarak reddedilebilir. aracla.com herhangi bir sebep göstermeksizin başvuruları inceleyip reddetme ve kabul etme hakkına sahiptir.
  • aracla.com, herhangi bir sebep göstermeksizin Üye'nin sözleşmesini askıya alma, kısıtlama, fesih etme veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Üye, aracla.com'dan her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’den ve sözleşme faaliyetinden ötürü Üye kaynaklı olarak aracla.com adına düzenlenmiş olan tüm idari yaptırımlar, adli yaptırımlar, para cezaları vs. Üye’ye hizmet faturası olarak fatura edilecektir. Üye sebebi ile aracla.com'un uğramış olduğu tüm zarar ve ziyan vs. hususlar Üye tarafından karşılanacaktır.
 • 3. Kullanım Şartları

  • aracla.com Üye’si olmak. Üye dışında araç kullanımı tespit edildiğinde, aracla.com aracını o dönemde rezerve etmiş Üye’den 3 (üç) günlük kiralama ücretinin kesileceğini Üye peşinen kabul eder. Rezervasyon süresinde araç farklı bir kullanıcı ile dönüşümlü olarak kullanılmak istenirse; kullanmak isteyen diğer kişi veya kişilerin aracla.com Üye’si olması zorunludur.
  • Önceden rezervasyon yapmak. Üye aracla.com’a ait araçları önceden rezerve ettiği süre boyunca kullanabilir.
  • Üye’ler için Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen maddelerin yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara uygun olmayan kullanım sebebiyle uğramış olduğumuz maddi zararlar herhangi bir uyarıya gerek duyulmaksızın Üye’nin hesabına ilave ücret yansıtılabilir ve üyeliği iptal edilebilir.
  • 1) aracla.com’a ait araç ile yarışa katılmak, bir şey çekmek veya itmek, römork veya başka bir araç bağlamak yasaktır. belirtilen kullanım esaslarının yerine getirilmemesi durumunda doğacak hasar, masraf ve cezalar kullanıcının sorumluluğunda olup üyeliği iptal edilebilir.
  • 2) aracla.com araçlarını; alkol, uyuşturucu ve insan bilincine veya hareket kabiliyetine direkt etki edecek herhangi bir maddenin etkisinde kullanmak, ayrıca tedbirsiz, ihmalkâr ve normal olmayan şekilde kullanım yasaktır. belirtilen kullanım esaslarının yerine getirilmemesi durumunda doğacak hasar, masraf ve cezalar kullanıcının sorumluluğunda olup üyeliği iptal edilebilir.
  • 3) aracla.com araçlarının Gümrük mevzuat, Trafik mevzuat başta olmak üzere, T.C. Kanunları ve yönetmeliklerine aykırılık teşkil eden ve taşınması suç sayılan eşyaların, kişilerin veya her türlü yasadışı amaçlı iş için kullanılması, ayrıca ticari yolcu veya kargo taşıma amacıyla kullanılması yasaktır. belirtilen kullanım esaslarının yerine getirilmemesi durumunda doğacak hasar, masraf ve cezalar kullanıcının sorumluluğunda olup üyeliği iptal edilebilir.
  • 4) aracla.com’a ait aracı ülke sınırları dışına çıkarmak yasaktır. belirtilen kullanım esasının yerine getirilmemesi durumunda doğacak hasar, masraf ve cezalar kullanıcının sorumluluğunda olup üyeliği iptal edilebilir.
  • 5) aracla.com araçlarının motor veya herhangi bir başka parçasını değiş tokuş için kullanmak yasaktır. Belirtilen kullanım esasının yerine getirilmemesi durumunda doğacak hasar, masraf ve cezalar kullanıcının sorumluluğunda olup üyeliği iptal edilebilir.
  • 6) aracla.com araçlarına belirtilenden farklı bir yakıt alımı gerçekleştirmek yasaktır. Belirtilen kullanım esaslarının yerine getirilmemesi durumunda doğacak hasar, masraf ve cezalar kullanıcının sorumluluğunda olup üyeliği iptal edilebilir.
  • Üye aracla.com’a ait aracı korumakla, kullanmadığı zaman gerekli şekilde kilitlemekle, güvenliğini sağlamakla ve diğer tüm hususlarda araç paylaşım rehberi’nde anlatıldığı şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, seyir halindeyken yağ, hararet vb. araç göstergelerinde meydana gelebilecek uyarıları kontrol etmekle ve olası uyarı durumunda hemen aracla.com’a haber vermekle yükümlüdür. Üye, her rezervasyonda aracla.com’a ait aracı kullanmadan önce lastikleri, hava basınçlarının doğru olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Üye aracla.com’a ait aracı geri getirdiğinde içinin temiz, düzenli ve en az ¼ (çeyrek) depodan fazla yakıtla geri bırakılmasını sağlamalıdır. Üye, yukarıda belirtilen aracla.com kullanım kurallarına koşulsuz uyacağını kabul ve beyan eder.
  • Üye, kiralamış olduğu aracla.com aracını kullanmadan evvel aracın hem mekanik hem kaporta dahil tüm aksamlarını kontrol etmek ve araçla ilgili eksiklik veya hasar fark ettiği anda aracla.com’a ulaşarak araçtaki bu eksiklik veya hasarın tespit edilmesi için aracla.com tarafından firma yetkilisi gönderilmesini ve bu husuların kayıt altına alınıp tutanak tutulmasını talep etmek zorundadır. Aksi takdirde, aracla.com 'un ekspertiz raporlarındaki hasar tespitlerini harfiyen kabul ettiğini Bu Sözleşme ile beyan eder.
  • Üye aracla.com’a ait park yeri haricindeki diğer tüm park yerlerinde meydana gelebilecek park ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Üye tarafından park ücretinin ödenmediği durumlarda; aracla.com, tarafından ödenen park ücretinin yüzde elli fazlasını üye’den talep edebilir.
  • Üye, kullandığı aracın bir kazaya karışması neticesinde (aracla.com aracı ile olsun ya da olmasın), ehliyetine el konulması durumunda veya güvenli şekilde aracla.com aracı kullanmaya mani olabilecek sağlık problemi oluşmuşsa aracla.com’u hemen arayacağını kabul eder.
  • Üye, araç paylaşım rehberi içerisindeki aracla.com aracının güvenliği ile ilgili detayları, araclacard’ın ve araç anahtarının düzgün kullanımı ile ilgili bilgileri okuyup anladığını kabul eder.
  • Üye, aracla.com aracının üzerine herhangi bir yazı, tanıtım, ve reklam yazamayacaktır. aracla.com üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama ve ekleme yapamaz.
  • Üye, aracla.com 'un araçlarını yalnızca müsaitlik durumuna göre, iş bu sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak ve ilgili tüm ücret ve bedelleri ödemek kaydıyla kullanabilir.
 • 4. Ücretlendirme

  • Üye, aracla.com üyeliğinin devam ettiği her yıl için, bir yıllık üyelik ücreti olarak 49TL (kırk dokuz Türk Lirası) tutarı ödemeyi kabul eder. Yıllık üyelik ücreti zaman içinde önceden haber verilmeksizin internet sitesinde duyurulmak suretiyle aracla.com tarafından değiştirilebilir.
  • Yıllık Üyelik ücreti, üyelik başvurusunun aracla.com tarafından kabul edilmesinden hemen sonra ve üyelik süresinin dolmasına 30 gün kala hizmetlerin aksamaması için üyenin kartından ilave onaya gerek olmaksızın tahsil edilebilecektir.
  • Üyelik, Yıllık Üyelik Ücretinin Üye’nin kartından çekilmesi ile başlar ve iade edilmez.
  • aracla.com, araç kiralamalarında bahsi geçen ücretlendirme, mesafe ücreti, ceza ve diğer tüm ücretler için geçerli tutarlar aracla.com sitesinde duyurulan tutarlardır. aracla.com, ücretlendirmelerinde yer alan her türlü ücreti önceden aracla.com sitesinde duyurmak şartı ile sürdürme, değiştirme ve iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
  • aracla.com her türlü tanıtım, reklam, broşür, ücretlendirme gibi metinlerde yer alan fırsat, kampanya ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  • aracla.com ücretlendirmeleri; araç modeli, lokasyon, saat, gün, hafta ve uzun dönem kiralamalara göre değişiklik gösterebilir.
  • aracla.com; uzun dönem araç kiralamalarda Üye’ye proforma hazırlayarak fiyat teklifinde bulunabilir.
  • aracla.com araçlarının rezervasyonları için araç kiralama ücretleri, kiralama süresine göre Saatlik Ücret, Günlük Ücret, Haftalık Ücret, Provizyon Ücreti ve kat edilen mesafeye göre Mesafe Ücreti ile birlikte hesaplanarak ücretlendirilir. Uzun Dönem Kiralama Ücretlendirmesi, hazırlanan teklife göre değişiklik gösterebilir.
  • Üye, aracla.com aracına ait taşıt tanıma sistemi (tts) ile yakıt almasa dahi, rezerve edilen araca ait mesafe ücreti hesaplanarak Üye hesabına fatura edilir.
  • Üye aracla.com tarafından belirtilen yakıt istasyonu dışında farklı biryerden yakıt alamaz. Alması durumunda,Üye’nin ödediği yakıt tutarı iade edilmez.
  • aracla.com, her rezervasyon için Üye’nin kartından minimum 300TL (üç yüz türk lirası), üç gün ve üzeri kiralamalarda ise minimum 1000TL (bin türk lirası) tutarı rezervasyon sonrasında ortaya çıkacak mesafe ücreti, HGS ücreti, trafik cezaları, veya hasarlar için bloke eder. Rezervasyon bitiminde Üye’nin tüm masrafları otomatik olarak hesaplanarak blokeli hesabından düşülür ve bakiyesi Üye’nin kartına iade edilir.
  • aracla.com, yol bilgisayarlarının gösterdiği mesafe bilgisi ile aracla.com’un uydu verilerini temel alarak coğrafi yer değişimlerinden hesapladığı mesafe bilgileri aynı olmayabilir. Ücretlendirmeye konu olan kilometre üzerinden hesaplanan mesafe bilgileri aracla.com taşıt takip sistemi tarafından hesaplanır ve tüm hesaplamalarda aracla.com verileri dikkate alınır.
  • Kiralama Süresi içerisindeki tüm paralı otoyol ve köprü geçiş ücretleri Üye’ye aittir. aracla.com, paralı otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin, aracla.com tarafından ödendiği ve rezervasyon bitiminde Üye’den tahsil edilemediği hallerde, her geçiş için geçiş ücretine ilaveten, aracla.com tarafından ödenen ücretin yüzde elli’si kadar tutarı hizmet ücreti olarak alır.
  • Üye, faturaya konu hizmet detaylarını web sitesinden ücretsiz olarak görebilir.
  • aracla.com, ücretlendirme ve hizmet bedelleri dışında ücretlendirme yapmamaya çalışan bir kuruluştur. Bununla birlikte, iş bu sözleşmeye konu aracla.com kiralama sisteminin, tüm üyeler için mümkün olduğunca kusursuz işleyebilmesi adına Üye’nin isteyerek ya da istemeyerek kuralların dışına çıkması durumunda iş bu sözleşme kapsamında belirtilen maddi yaptırımları uygulama ve tahsil etme haklarına sahiptir.
  • Üye’ye, önceden belirli rezervasyon süresi dışına çıkarak arabayı geç getirdiği her saat için, normal saat ücretine ek olarak, normal saatlik ücretin iki katı ceza ücreti uygulanır. Geç getirilen saatler için Mesafe Ücreti hesaplanmaya devam edilerek, araç tesliminde tahsil edilir.
  • araclacard’ın kaybedildiği veya yenilenmesinin gerektiği durumlarda; yıllık üyelik ücretinin yarısı kadar ücret karşılığında yeni araclacard Üye’ye ulaştırılır.
  • aracla.com’a ait araçlarda hasara neden olma, anahtarının kaybedilmesi, ruhsatının kaybedilmesi, anahtarın kontak üzerinde bırakılarak terk edilmesi, aracın penceresinin açık veya kapılarının kilitlenmemiş şekilde terk edilmesi, ışıkların veya elektrik kullanan diğer donanımlarının açık bırakılarak akünün bitmesine sebebiyet verme, rezervasyonsuz araç kullanmak, sorumluluğu olmaksızın yanlış aracı kullanmak, aracı yakıtsız veya ¼ (çeyrek) depo seviyesinden daha az yakıt ile bırakmak, aracı başkasına kullandırmak, kendinden sonraki rezervasyonun iptaline sebebiyet vermek, aracı geç getirmek, temizlik gerektirecek kir, koku veya içerisinde çöp ile bırakmak, araçta sigara içilmesi, araçta alkol tüketilmesi, araçta uygun olmayan ve çantasız hayvan taşımak, uygun olmayan şekilde yolcu alma, yükleme veya yük taşıma, aracın ait olduğu park noktasından farklı bir noktaya bırakmak, trafik cezalarının ceza alındığı anda ve peşinen Üye tarafından Trafik Şube Müdürlüğü’ne ödenmemesi, araçta bulunan marka yapıştırmaları çıkarma, plakalıkta yer alan yazıları sökmek ya da bant vb. şekilde kapatmak ve aracı araç paylaşım rehberi’nde anlatılandan farklı şekilde kullanmak, İş Bu Sözleşme kurallarına uygun olmayan diğer tüm kullanım durumlarında üye her bir olay başına, rezerve edilen aracın günlük kiralama bedelinin yarısını peşinen ödemekle yükümlüdür. Ayrıca olaydan dolayı yapılacak profesyonel temizlik, tamirat, parça değişikliği, işçilik ve yönetim giderleri ile söz konusu işlemler nedeniyle aracın çalışmadığı saatler ve günler karşılığı bedeller ve tüm masraflar Üye tarafından ödenir ve bu ödemeler sigorta kapsamı dışındadır.
  • Trafik kuralları çerçevesince belirlenen hız sınırlarını aşan kullanıcılar,araç içindeki uyarı sistemini dikkate almadıkları her hız aşımı için rezerve edilen aracın günlük kiralama bedelinin yarısı cezai şartları ödemeyi kabul eder.
  • aracla.com, Üye’nin kartından mail order ile para çekmeye yetkilidir. Bu bedel; aracla.com’a ait kiralanan aracın, kiralandığı belirtilen süre içerisindeki, İş Bu sözleşme ile belirlenen sigorta şartları kapsamı dışında kalan hasar bedellerini, üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi zarar bedellerini, trafik para cezalarını, araç kiralama bedelini, üyelik bedelini, mesafe ücretini, tüm paralı otoyol geçiş bedellerini, teslim iade ve diğer tüm kullanımdan doğacak bedelleri kapsar.
  • Üye’nin, aracla.com’a ait aracı teslim aldığı park noktasından farklı bir yere bıraktığı durumlarda aracın geri getirilmesi için harcanan tüm masraflardan (şoför, yakıt, mesafe, saatlik kira, vb.) Üye sorumludur.
  • Üye’nin trafik cezasına çarptırıldığı ve ceza tutanağının aracla.com tarafından ödendiği durumlarda; aracla.com operasyonel maliyet olarak araç trafik ceza bedelinin yüzde elli fazlasını Üye’den alabilir. Tüm trafik cezalarında Üye cezanın indirimsiz ve toplam tutarını ödemekle yükümlüdür.
  • Rezervasyonlar, aracla.com’dan veya 0.850 840 2722 numaralı çağrı merkezinden iptal edilebilir. Süresi geçmiş rezervasyonlar iptal edilemez. Önceden yapılan iptal başvurularında ise 4.23.1 - 4.23.2’de belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
  • 1) Rezervasyon başlangıcına 24 saatten daha az süre kala yapılan başvurularda kiralama ücreti iade edilmez.
  • 2) 24 saatten daha uzun süre kala yapılan başvurularda kiralama ücretinin tamamı araclalira hesabınıza kullanım bonusu olarak yüklenir.
  • Devam eden rezervasyonlar için kiralama süresi bitmeden aracla.com’a haber verilerek rezervasyon süresi uzatılabilir. Rezervasyonların uzatılması, sonraki rezervasyonlar nedeniyle araçların müsaitlik durumuna bağlıdır ve aracla.com’un inisiyatifindedir. Araç, müsait değilse rezervasyon uzatılmayabilir.
  • Tüm araclalira’ların bir geçerlilik süresi vardır ve süresi dolan krediler iptal edilir. Bir kredi için ayrıca bir süre belirtilmemiş ise yüklendiği tarihten itibaren 30 gün sonunda iptal edilir.
  • araclalira, sadece ücretlendirmeler ve aracla.com tarafından sunulan diğer hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılır.
  • Üyelik sırasında, araclacard için ücret alınmamakta olup, üyelik iptali için Üye’nin mevcut araclacard’ını bir iptal dilekçesiyle birlikte aracla.com’a bırakması gerekir. Aksi halde yıllık üyelik ücretinin yüzde elli fazlası tutarındaki ücret, araclacard bedeli olarak üyeden tahsil edilir.
  • aracla.com bu sözleşmede yer alan ücretleri dilediği an değiştirme hakkını elinde bulundurur. aracla.com web sitesinde beyan edilen bu yeni fiyat ve ücretlendirmeyi Üye peşinen kabul eder.
  • İş bu sözleşmeden kaynaklı Tüm ödemelerle ilgili ödeme tarihi ve faiz başlangıç tarihi, aracla.com araç teslimini takip eden 5.(beşinci) iş günüdür.
  • İş bu sözleşmeden kaynaklanacak alacaklar, ödeme gününü takip eden günden itibaren başkaca bir şarta gerek kalmadan kendiliğinden muaccel olur. Sözleşmeden kaynaklı her neviden alacaklar muaccelliyet tarihinden itibaren aylık yüzde 4 faiz oranı ile tahsil edilecektir. Bu borçlarla ilgili olarak, temerrüde düşmek için borçluya ayrıca bir ihtar veya ihbar gönderilmesine gerek yoktur.
 • 5. Hasar, Kaza ve Cezalar

  • Üye, aracı teslim almadan önce araç içindeki ve dışındaki olası hasarlar için araca ait resmi belgelerin ve anahtarın mevcut olup olmadığını kontrol etmeyi kabul eder.
  • Üye,araca ait bir hasar veya bir eksiklik tespit ederse derhal aracla.com’u bilgilendirmekle yükümlüdür. Üye kişi, kiralamış olduğu aracı kullanmadan evvel aracın hem mekanik hem kaporta dahil tüm aksamlarını kontrol etmek ve araçla ilgili eksiklik ve/veya hasar fark ettiği anda aracla.com'a 0850 840 2722 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak araçtaki bu eksiklik ve/veya hasarın tespit edilmesi için aracla.com tarafından firma yetkilisi gönderilmesini ve bu hususların kayıt altına alınıp tutanak tutulmasını talep etmek zorundadır. Aksi takdirde tespit edilen tüm zararlardan aracı kontrol yükümlülüğüne uymadan kullanan kişi sorumlu tutulacaktır. Ayrıca olaydan dolayı yapılacak profesyonel temizlik, tamirat, parça değişikliği, işçilik ve yönetim giderleri ile söz konusu işlemler nedeniyle aracın çalışmadığı saatler ve günler karşılığı bedeller ve tüm masraflar üye tarafından ödenir ve bu ödemeler sigorta kapsamı dışındadır.
  • aracla.com aracına ait herhangi bir kaza, hırsızlık, yangın, anahtar kaybı, yolda kalma, lastik hasarı veya diğer hasarlar, trafik cezası, park cezası, aracla.com aracının çekilmesi ve diğer tüm beklenmedik durumlarda Üye’nin aracla.com’a hemen haber vermesi zorunludur. Haber verilmemesi sebebiyle oluşacak tüm zararlar Üye’den tahsil edilecektir.
  • aracla.com aracı ile meydana gelen kaza, yaralanma, hırsızlık, kayıp vb. durumlarda Üye’nin öncelikle Trafik Polisi (154), Polis (155) veya Jandarma (156) ‘yı araması, aracın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma karakolundan kaza ve alkol raporunu alması gerekmektedir.
  • aracla.com, araçları ile kaza yapılması durumunda kullanılması için Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve tükenmez kalem bulundurmaya gayret gösterecektir, fakat bunların olup olmadığının kontrolü ve bulundurma ile ilgili tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Ayrıca, hasar anında trafik kaza tespit tutanağının eksiksiz bir şekilde hazırlanıp, ilgili tüm taraflarca imzalanıp aracla.com’a teslim edilmesinden Üye sorumludur.
  • aracla.com aracı ile kaza durumunda, Üye kendi başına herhangi bir mesuliyet almamalı, karşı tarafa ödeme veya tamir için herhangi bir söz vermemelidir. Aksi durumda sigorta şirketi ödemeyi yapmayabileceğinden tüm sorumluluk Üye’ye ait olacaktır.
  • aracla.com aracı ile kaza ve hasar anında varsa kazaya karışan 3.şahısların sigorta bilgileri, alkol raporu aslı ile ehliyet ve ruhsat fotokopisi bilgilerini Üye’nin aracla.com’a maksimum 2 (iki) iş günü içerisinde eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir. Aksi takdirde tüm hasar bedeli Üye’ye aittir.
  • aracla.com aracının kullanımı sırasında meydana gelebilecek tüm trafik ve park cezalarından Üye sorumludur. Üye, bu tutarları indirimsiz bedel üzerinden ödemekle yükümlüdür. Operasyonel maliyetleri karşılamak adına aracla.com’un ödeyip, daha sonra Üye’den tahsil edeceği cezalarda, aracla.com Üye’den ceza tutarının %50 fazlasını talep etme hakkına sahiptir.
  • aracla.com, araçların üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçalarının mekanik veya imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • 6. Sigorta

  • Sigortaya konu durumlarda, Üye’nin aracla.com’a veya yetkilendirdiği sigortacılarına hemen haber vermemesi veya yönlendirmelerine uygun hareket etmemesi durumunda hasarın tamamından Üye sorumludur.
  • Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar kiraya veren tarafından yaptırılmıştır. Üye aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul etmektedir.
  • 1. Üye, kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise hasarın tamamından ve buna ilişkin her türlü giderden sorumludur.
  • 2. aracla.com aracının ehliyetsiz kullanılması durumunda oluşacak hasarların tamamından ve buna ilişkin her türlü giderden Üye sorumludur.
  • 3. aracla.com aracı ile kazanın, yasal hız sınırının aşılması sonucunda meydana gelmesi veya Üye’nin kazada tamamen kusurlu bulunması ve bu durumun resmi raporlarda belirtilmesi durumunda hasarın tamamından ve buna ilişkin her türlü giderden Üye sorumludur.
  • 4. Üye, trafik kurallarına aykırı araç kullanması halinde doğabilecek hasarların tamamından ve buna ilişkin her türlü giderden sorumludur.
  • 5. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda üye, hasarın tamamından ve buna ilişkin her türlü giderden sorumludur.
  • 6. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Kasko Poliçeleri Genel Şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketleri tarafından herhangi bir nedenle ödeme yapılmadığı hallerde üye, hasarın tamamından ve buna ilişkin her türlü giderden sorumludur.
  • 7. aracla.com aracının, iş bu sözleşmedeki maddelere ve Üye’lik kurallarına, araç paylaşım rehberi ve Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen maddelere uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda ve Üye’nin kusurlu kullanımından dolayı ortaya çıkacak zararların tamamından Üye sorumludur.
  • Üye’nin aracla.com aracı ile sebebiyet verdiği tüm kazalardaki malzeme, değer kaybı, sigorta tarafından karşılanmayan her türlü zarar, ve aracla.com aracının serviste olduğu dönem boyunca günlük kiralama ücreti toplamının tamamından Üye sorumludur.
  • Üye, kaza tespit tutanağında Üye’ye izafe edilen kusur olması durumunda Kasko Muafiyet Bedeli’ni ödemeyi taahhüt eder.
  • Üye,sağlam ve iyi durumda teslim almış olduğu araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile oluşan trafik sigorta poliçesi kapsamında sigortadan talep ve tahsil edilmeyen aracla.com (kiraya veren) gerekse de üçüncü kişiler nezdinde doğan her türlü doğrudan veya dolaylı zararlardan münhasıran sorumlu tutulacaktır.
  • Sigorta Şartlarındaki 6.2 (6.2.1-6.2.2-6.2.3-6.2.4-6.2.5-6.2.6-6.2.7) - 6.3 ’no’lu maddede geçen haller dışındaki kaza veya hasar durumlarında Üye’nin azami sorumluluğu kasko muafiyet bedelidir. Maddi hasar durumunda, sürücü kusurundan bağımsız olarak, hasar tamirinin kasko muafiyet bedeli kadar olan kısmı Üye tarafından karşılanır.
  • aracla.com aracına ait tekerlek hasarları ve cam hasarları sigorta kapsamında değildir. Üye’nin azami sorumluluğu olan tutar, tekerlek ve cam hasarlarını ve aracın kaza yerinden çekilmesi için gerekli çekici ücretini içermez. Bu ücret Üye’den ayrıca tahsil edilir.
  • aracla.com aracına ait ruhsatta belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması durumunda uğrayacağı zararların tamamından Üye sorumludur.
  • aracla.com aracının uyarı göstergelerinin (hararet, yağ, yakıt vb.) uyarısına rağmen gerekli önlemleri almayıp, aracın hareket halinde tutulması sonucu oluşan hasarların tamamından Üye sorumludur.
  • aracla.com, araç içinde unutulan veya zarar gören hiçbir eşyadan sorumlu değildir. Bu eşyalar Üye’nin sorumluluğundadır ve sigorta tarafından kapsama dahil edilmemiştir.
  • Üye, kullandığı aracla.com’a ait aracın kaza yapması ve 3. Şahıslara zarar vermesi halinde oluşan ve sigorta limitlerini aşan zararları, sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlüdür. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya aracla.com’un rücu yolu ile ödemek zorunda olduğu tazminatlardan Üye sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin veya yakınlarının maddi ve manevi tazminat talepleri de Üye tarafından karşılanır. aracla.com’un rücu hakları saklıdır.
  • 1-3. şahıslara ve araç içindeki kişilere verilen maddi zararlar (tedavi giderleri ve bakıcı giderleri de dahil) trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup trafik sigortası kapsamında olmayan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Üye’ye ait olup malik/araç işleteni sıfatı nedeni ile aracla.com’a rücu edilebilecek tüm hasar ve zararlar,ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin aracla.com’un ilk yazılı talebi üzerine Üye tarafından derhal karşılanır.
  • Bütün sigortalar önceden rezervasyon yapılarak belirlenen Rezervasyon Süreleri için geçerlidir. Rezervasyonsuz veya Rezervasyon Süresi dışındaki bir zamanda aracla.com, Üye’nin neden olduğu hiçbir zarardan sorumlu olmayıp, bunlardan münhasıran Üye sorumludur.
  • aracla.com, kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiili veya ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edememesi halinde, uğradığı zararlar ve aracla.com aracının işten kalmasından dolayı doğan zararlar için Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir. aracla.com aracının işten kalma tazminatı o döneme ait geçerli olan ücretlendirmede belirtilen aracla.com’un bağlı olduğu ana segmentin günlük kiralama ücreti esas alınarak hesaplanır.
  • Üye’nin sebebiyet verdiği kaza ve araç hasarlarında, aracla.com’a ait aracın tamirinden kaynaklanan değer kayıpları, Üye tarafından ödenecek olup, bu tutarları Üye peşinen kabul edeceğini beyan eder.
  • Üye’nin herhangi bir nedenden dolayı aracla.com aracında meydana gelen zararlardan hasar bedeli ve araçta meydana gelen değer kaybından şahsen sorumlu olduğu hallerde, aracla.com’un mahkeme aracılığı ile tespit yaptırma yükümlülüğü bulunmayıp, hasarlı araç aracla.com tarafından herhangi bir yetkili servise götürülecektir. Burada düzenlenecek olan hasar raporunu ve ilgili hasar bedelini ödeyeceğini Üye peşinen kabul ettiğini beyan eder. Ayrıca Üye, aracla.com tarafından bildirilen değer kaybı (aracla.com aracının bedelini aşmayacak şekilde), kazanç kaybı (kazanç kaybı= kira bedeli * tamir süresi) bedeline de itiraz etmeyeceğini, aracla.com’un bu yönden de herhangi bir resmi merci veya makamdan belge alma, mahkemeden tespit yaptırma zorunluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  • Kazaya karışan aracla.com aracının pert olması halinde, kaza sebebi her ne olursa olsun, Üye aracla.com aracının proforma fatura bedelini (sıfır anındaki değerini) aracla.com’a ödemekle yükümlüdür. Bu gibi durumlarda, pert’e çıkartılan aracla.com aracının tüm proforma fatura bedelini, sigorta şartları her ne olursa olsun, Üye peşinen ve nakden ödemeyi kabul ve beyan eder.
  • aracla.com, aracla.com arabasının kullanımından doğan, Üye ve/veya üçüncü kişilerle ilgili herhangi bir yaralanma ve/veya ölümden sorumlu değildir. Doğmuş ve doğacak tüm zararlardan Üye sorumlu olmakla birlikte 6. maddedeki sigorta maddesi hükümleri saklıdır.
  • Üye, seyir dışında aracla.com aracının güvenliğini sağlayacak şekilde kapalı ve kilitli olarak park etmekle ve araç anahtar ve ruhsatını her zaman güvenli bir şekilde saklamakla yükümlüdür.
  • Çalınan aracın sigorta başvurusu yapıldıktan sonraki ilk 30 gün içinde bulunmaması halinde, Üye’nin, Sözleşmede belirtilen kaçınma, yapma ve yapmama yükümlülüklerine aykırı hareket etmemiş olmak şartı ile ve kasıt veya ağır ihmalinin görülmediği ve araclacard’ın araç içinde bırakılması, kaybedilmesi, 3.Kişilere verilmesi gibi fiiller söz konusu olmadığı hallerde azami sorumluluğu (cezai şartlar hariç) 30 Günlük Kiralama Ücretinin ödenmesidir.
  • Madde 6.19’da düzenlenen, sorumluluğunun sınırlanmasından müstesna tutulan hallerde veya çalınma, gasp gibi zarar verici hallerde ve benzeri hallerde ilgili raporların, olay ve fiil tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Üye’ye atfedilecek bir sebepten ötürü alınamaması ve bu nedenle gerekli başvuruların yapılamaması ve araç bedelinin sigortadan karşılanamaması halinde ise Üye; çalınan aracın çalındığı günkü kasko bedelinin tamamı, taşıt alım vergileri, noter masrafları ve benzeri masraf ve zararları için aracla.com’a tazmin etmekle yükümlüdür.
  • aracla.com’un parça ve aksesuarlarının çalınması durumunda işçilik, parça değişimi, bakım süresindeki park giderleri, aracla.com’un çekilmesi, yoksun kalınan gelirler, işletme giderleri gibi giderlerden Üye sorumludur.
  • aracla.com aracının çalınması/herhangi bir nedenle kaybı halinde Üye’nin kusurundan kaynaklanan veya herhangi bir nedenden dolayı hasar teminatı şartları dışında kalması halinde Üye, çalınan aracla.com aracının proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değerini) aracla.com’a ödemekle yükümlüdür.
  • Üye, rezervasyon süresi sona ermesine rağmen aracı aracla.com’a ait park yerine teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerine göre suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kullanması ve yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul eder.
 • 7. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

  • İşbu Sözleşme Üye'nin üyelik başvurusunu tamamlaması, bu başvurunun aracla.com tarafından kabul edilmesi ve uygulanan ücretler varsa bu ücretlerin Üye tarafından ödenmesiyle başlar.
  • Bu sözleşme en az 1 (bir) yıl için geçerli olup, üye sözleşmeyi yenilemeyi düşünmüyorsa sözleşme bitiş tarihinden en az 1 (bir) ay önce yazılı olarak bildirmelidir. Ayrıca 0.850 840 2722 numaralı çağrı merkezini arayarak haber vermek zorundadır.
  • Üyeliğin Üye tarafından iptal edilmesi durumunda yıllık üyelik ücreti, aksi İş bu Sözleşme'de belirtilmediği sürece iade edilmez.
  • Sözleşme kurallarına aykırı hareket edilmesi durumunda aracla.com herhangi bir bildirim ve ihtara gerek olmaksızın sözleşmeyi derhal iptal edebilir.
  • İş bu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde fesih veya iptal edilmesi durumunda Üye, İş bu Sözleşme'nin feshi öncesinde ve fesih esnasında oluşabilecek tüm ücret, bedel veya masraflardan sorumludur. Fesihten önce düzenlenmiş ama fesih esnasına kadar tebliğ olmamış olan tüm cezai ve idari yaptırımlardan da üye sorumlu olacaktır.
  • 1. İş bu Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir tutarı ödemezse,
  • 2. İş bu Sözleşme'de veya Kurallar'da belirtilen herhangi bir hüküm veya koşula uymazsa,
  • 3. aracla.com’a ait aracı kullanırken, aracla.com'un takdirine bağlı olarak Üye üyeliğinin sürmesine engel teşkil edecek bir kazaya karışırsa,
  • 4. Üye, aracla.com'un, kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla uygunsuz, ihmalkar, saldırgan, taciz edici veya başka şekilde kabul edilemez bulacağı faaliyetlere karışır veya bu tür davranışlar sergilerse,
  • 5. Üye, aracla.com’a olan borçlarını genel olarak ödeme tarihleri geçse de ödemiyorsa, aracla.com, üyenin bildireceği mail adresine yapacağı bildirim ile İş bu Sözleşme'yi derhal feshedebilir. buradaki bölüm 7.6 uyarınca fesih durumunda üyelik ücreti veya diğer ücretler iade edilmez.
  • aracla.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 9 uyarınca, tüketici olan Üyelerin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, malı teslim aldıkları tarihten veya Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek Sözleşmeden cayma hakkını haiz olduklarını Kabul ve beyan edip, cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Bununla birlikte, Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik Madde 7’nin 4.Fıkrasının (a) bendi uyarınca, tüketicinin 7 günlük cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde ve dolayısıyla Sözleşme bakımından tüketici, cayma hakkını kullanamaz.
  • İş bu Sözleşme'nin feshiyle, tüm Üyeler’in aracla.com hizmetleri ve aracla.com kullanım hakları derhal feshedilir. Üye, herhangi bir aracla.com aracını veya aracla.com'un Üye'nin kullanımına sunduğu araclacard'ı, derhal aracla.com'a iade etmeyi kabul eder. Buna ilaveten, Üye İş bu Sözleşme'nin feshiyle birlikte ya da başka şekilde, tüm yasal ücretlerden, mahkeme giderlerinden ve İş bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına ilişkin (yukarıda belirtilen malların kurtarılmasıyla ilgili maliyetler veya aracla.com'a borçlu olunan ve ödeme tarihi gelen tutarlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm masraflardan sorumludur ve bunları ödemeyi kabul eder.
 • 8. Yükümlülüğün Sınırlandırılması

  • aracla.com, araçta bulunan herhangi bir malda oluşabilecek hasar veya kayıplardan veya herhangi bir üçüncü taraf aracında oluşabilecek hasar veya kayıplardan sorumlu değildir.
  • aracla.com, aracının kullanımından doğan, Üye ve/veya üçüncü kişilerle ilgili herhangi bir yaralanma ve/veya ölümden sorumlu değildir. Doğmuş ve doğacak tüm zararlardan Üye sorumlu olmakla birlikte 6. Maddedeki sigorta maddesi hükümleri saklıdır.
  • Haksız fiil (ihmal dâhil), sözleşmenin ihlali, yanlış beyan veya diğer durumlarda aracla.com iş bu Sözleşme kapsamında veya iş bu Sözleşme uyarınca Üye'ye karşı aşağıdakiler için sorumlu tutulamaz:
  • 1. Üçüncü kişilerin iddiaları sonucu Üye'nin uğradığı kayıp veya hasarlar; bu gibi bir kaybın veya hasarın aracla.com’un ihmali veya sorumluluğunu yerine getirememesinden dolayı meydana geldiği durumlar hariç aracla.com sorumlu tutulamaz.
  • 2. Rezervasyon, aracın mevcut olmaması, tedarik, aracın kullanımı, Üye veya aracla.com tarafından temin edilen aracla.com aksesuarları (bagaj rafı, bisiklet rafı, bebek koltuğu ve benzerleri - Üye bu gibi aksesuarların güvenli bir şekilde kurulmasından sorumludur ve her kullanımdan önce bu gibi aksesuarların durumunu kontrol etmek zorundadır) ile ilgili olarak veya bunlardan kaynaklanan Üye'nin maruz kaldığı kayıp veya hasar; bu gibi bir kaybın veya hasarın aracla.com’un ihmali veya sorumluluğunu yerine getirememesinden dolayı meydana geldiği durumlar hariç aracla.com sorumlu tutulamaz.
  • 3. Üye’nin maruz kaldığı kâr, gelir, itibar ve iş fırsatı kaybı veya beklenen tasarruf kaybından aracla.com sorumlu tutulamaz.
  • 4. Üye’nin maruz kaldığı herhangi bir dolaylı hasardan (öngörülebilen kayıp veya hasarlar olsa ya da aracla.com bu gibi kayıpların meydana gelme ihtimalinden haberdar edilmiş olsa bile) aracla.com sorumlu tutulamaz.
  • Haksız fiil (ihmal dâhil), sözleşmenin ihlali, yanlış beyan veya diğer durumlarda, iş bu Sözleşme kapsamında veya iş bu Sözleşme uyarınca aracla.com'un toplam yükümlülükleri aşağıda belirtilen maddeyi aşmayacaktır.
  • 1. Tüm diğer kayıp ve hasarlar için, yükümlülük oluşmasına neden olan olayın meydana geldiği ilk tarihten önceki 12 (on iki) aylık sürede Üye'nin ödediği veya ödeyeceği toplam üyelik ve aracla.com kullanım ücretlerine eşit bir tutar.
 • 9. Gizlilik

  • Üye’nin aracla.com hizmetlerinden faydalanabilmesi için vermiş olduğu kişisel bilgiler aracla.com güvencesi ile saklanacak olup gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.
  • Üye, Gizlilik Politikası'nı okuyup, anlayıp tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan eder ve Üye tarafından paylaşılan, Üye hakkında veya Üye'den toplanan her türlü bilginin, zaman zaman değiştirilebilen Gizlilik Politikası'na uygun olarak aracla.com tarafından kullanılabileceğini onaylar ve kabul eder.
 • 10. Muhtelif Hükümler

  • Üye, Üyelik ve bir aracla.com Üye'si olmak için başvurmak suretiyle, bu Sözleşme'nin içeriğine ilişkin makul biçimde talep etmiş olabileceği tüm açıklamaları aldığını ve İş bu Sözleşme tahtındaki üyelik taahhüt ve yükümlülüklerini dikkatlice gözden geçirdiğini ve anladığını aracla.com'a beyan ve tekeffül eder.
  • İş bu Sözleşme'yle Üye’ye tanınan haklar başkasına tamamen ya da kısmen aktarılamaz veya devredilemez. İş bu Sözleşme'yi aracla.com 'un yazılı izni olmadan devretmeye çalışmak geçersiz olup, herhangi bir yürürlüğü ve geçerliliği olamaz. Üyelik ile temin edilmiş olan araclacard’ları vs. üyeliğin sona ermesi ile geçersiz, kullanılamaz hale gelecektir. Bu materyallerin de üye tarafından iade edilmesi gerekir.
  • Üye'nin İş bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmede temerrüde düşmesi veya hükümlerine uygun hareket etmemesine bağlı olarak aracla.com'a verilecek hakların uygulanmasında gecikme yaşanması veya uygulanmaması, aracla.com'un bu hak ve yetkilerine halel getirmeyeceği gibi, bu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına da gelmez. aracla.com'un Üye tarafından ifa edilecek herhangi bir taahhüt, koşul veya anlaşmadan feragat etmesi, aracla.com'un aynı veya bir başka taahhüt, koşul veya sözleşmeden daha önce ya da daha sonra da feragat edeceği anlamına gelmez. Aksi belirtilmedikçe, İş bu Sözleşme'de sunulan tüm yasal yollar, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde her iki taraf için de mevcut bulunan yasal yollara alternatif ve ilave yasal yollar olarak değerlendirilecek, bu yolların yerine geçmeyecektir.
  • İş bu Sözleşme'nin herhangi bir şartı, hükmü, taahhüdü veya koşulu herhangi bir sebeple geçersiz veya uygulanamaz sayılırsa; hükümlerin kalan kısmı, Sözleşme geçersiz bölüm olmadan akdedilmiş gibi yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca, taraflar geçersiz hükmün yerine, içerik ve ekonomik etki bakımından söz konusu hükme mümkün olduğunca yakın olan geçerli bir hükmün konulması konusunda mutabıktırlar.
  • Sözleşmeyi okumak Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Üye, sözleşmeyi okusun ya da okumasın, imzaladığı andan itibaren iş bu sözleşmedeki tüm şartları kabul ettiğini beyan eder.
  • Sözleşmenin imzalanmasından doğacak olan damga vergisi, resim, harç vs. aracla.com tarafından ödenecektir.
  • İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında çıkacak olan uyuşmazlıklarda TC kanunları uygulanacak olup, ANKARA, mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olarak belirlenmiştir.
  • Üye'ye yapılması gereken veya yapılmasına izin verilen bildirimler veya kurulacak iletişim yazılı olarak yapılmalıdır ve Üye'ye e-posta yoluyla gönderilecek veya Üye'nin aracla.com'a teslim ettiği Üyelik başvuru formunda veya Üye tarafından güncellendiği haliyle Üye'nin aracla.com'daki dosyasında yer alan adrese posta yoluyla tebliğ edilecekse, adrese ulaşması için makul önlemler alınacaktır. aracla.com'a yapılması gereken veya yapılmasına izin verilen her bildirim ya da kurulacak her iletişim yazılı olmalı ve aşağıdaki e-posta adresine makul özen gösterilerek veya aşağıdaki posta adresine taahhütlü posta ile gönderilmelidir.